Jouw privacy

1. Algemeen

Wij vinden uw privacy belangrijk

Deze Privacyverklaring is van toepassing op Maia B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens die wij van je ontvangen. In deze Privacyverklaring vertellen wij je daarom hoe wij met jouw gegevens omgaan. Je leest hier onder andere waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken, met wie wij jouw gegevens delen en welke rechten je hebt als het om het verwerken van jouw persoonsgegevens gaat.

Bij het verwerken van je persoonsgegevens staat jouw belang centraal. Onze uitgangspunten daarbij zijn:

 • Wij behandelen alle gegevens zorgvuldig. Wij zullen ons houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy.
 • Wij zorgen voor een goede beveiliging van onze systemen.
 • Wij verkopen geen gegevens aan derden.
 • Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor de doelen, zoals omschreven in deze Privacyverklaring.
 • Wij informeren je over jouw rechten op het gebied van Privacy.
 • Wij gaan adequaat om met verzoeken betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon. Dit betekent dat een gegeven een persoonsgegeven is zodra daardoor kan worden achterhaald dat de gegevens over jou gaan. Maia verwerkt persoonsgegevens voor de redenen zoals benoemd in deze verklaring.

Wanneer mag Maia persoonsgegevens verwerken?

Wij mogen je persoonsgegevens alleen gebruiken indien wij daarvoor een reden hebben die in de wet wordt genoemd. De redenen die voor Maia gelden zijn:

 • Je hebt ons toestemming gegeven voor het verwerken van je persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld doordat je een verzekering afsluit via ons platform. Toestemming kan je altijd intrekken. Stuur daarvoor een e-mail naar onze Functionaris Gegevensbescherming. De contactgegevens vind je hieronder. Een intrekking gaat in vanaf het moment dat wij deze hebben ontvangen. Intrekken met terugwerkende kracht is niet mogelijk.
 • De verwerking nodig is voor het uitvoeren van een overeenkomst die wij met of voor je sluiten. Daarvan is sprake zodra je gebruik maakt van onze diensten. Om de juiste verzekeringsoplossingen te selecteren, om te bemiddelen in verzekeringen en om je verzekeringen te beheren hebben wij persoonsgegevens nodig.
 • De verwerking is nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting die voor ons geldt.

Waarvoor gebruikt Maia je persoonsgegevens?

Maia gebruikt je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze worden verzameld. Wij verzamelen persoonsgegevens alleen met de volgende doelen:

 • Het bemiddelen in verzekeringen.
 • Het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten.
 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met een klant.
 • Het beheren van de relatie met de klant.
 • Het verzamelen, doorgeven en beheren van benodigde gegevens aan verzekeraars/financiers en experts/expertisebureaus voor het aangaan en uitvoeren van (verzekerings)overeenkomsten.
 • Het afwikkelen van betalingsverkeer.
 • Het afwikkelen en registreren van schades.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de sector.
 • Het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) (strafbare) gedragingen gericht tegen de branche waar Maia deel van uitmaakt, de groep waartoe Maia behoort, Maia zelf en haar klanten en medewerkers.
 • Strategische en marketing doeleinden.

Met wie deelt Maia persoonsgegevens?

Wij zullen je persoonsgegevens nooit verkopen. Wij delen persoonsgegevens alleen indien dit noodzakelijk is voor één van de doelen die hiervoor zijn omschreven. Dit kunnen de volgende partijen zijn:

 • Verzekeringsmaatschappijen.
 • Re-integratiebedrijven.
 • Arbodiensten.
 • Financiële instellingen.
 • (Schade) Experts.
 • Rijksdienst Wegverkeer (RDW).
 • Incassobureaus.
 • Belastingdienst.
 • Toezichthouders.

Hoe behandelt Maia je persoonsgegevens?

Wij gaan zorgvuldig om met alle persoonsgegevens en zorgen ervoor dat deze goed zijn beveiligd. Daarnaast houden wij ons aan de volgende regels:

 • Wij leiden ons personeel goed op, zodat wij weten hoe zij je gegevens zo veilig mogelijk kunnen verwerken.
 • Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarbij bewaken wij de wettelijke bewaartermijnen. verzekering- en schadedossiers worden 7 jaar na beëindiging bewaard. Dossiers voor verzekeringen met een aansprakelijkheidscomponent worden 20 jaar bewaard. Wanneer sprake is van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven of beroepen of een milieuschadeverzekering is de bewaartermijn 50 jaar.
 • Wij verwerken jouw gegevens niet buiten de Europese Unie. Binnen de Europese Unie geldt vanaf 25 mei 2018 dezelfde Privacywetgeving. Onze servers bevinden zich daarom niet buiten de Europese Unie. Wanneer je onze website bezoekt en toestemming geeft voor de plaatsing van cookies worden de verzamelde gegevens in de Verenigde Staten opgeslagen.
 • Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming in dienst. De Functionaris Gegevensbescherming is een interne toezichthouder en controleert of wij voldoen aan de privacywet- en regelgeving.

Cookies

Wanneer je onze website of het platform bezoekt verwerken wij persoonsgegevens met cookies. Je leest wat cookies zijn en hoe wij hiermee omgaan in onze cookieverklaring.

Welke rechten heb je?

Je hebt bepaalde rechten met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens. Hieronder beschrijven wij wat je rechten zijn.

 • Recht op inzage: je mag ons vragen welke persoonsgegevens wij hebben en voor welke doeleinden deze worden gebruikt. Voor het inzageverzoek hoeft geen reden te worden opgegeven. Het recht op inzage betreft alleen inzage in je eigen gegevens.
 • Recht op correctie: als je persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn mag je ons vragen de betreffende persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen. Dit geldt ook als de gegevens voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor ze verzameld zijn of op een andere manier in strijd zijn met een wet.
 • Recht op vergetelheid: je mag ons in sommige gevallen vragen om je gegevens te wissen. Bijvoorbeeld wanneer er geen goede reden (meer) is om je gegevens te verwerken.
 • Recht van verzet: indien bijzondere persoonlijke omstandigheden het verzet tegen verwerking van persoonsgegevens kunnen rechtvaardigen, mag je ons vragen uw persoonsgegevens te verwijderen of anonimiseren.
 • Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens: indien de verstrekte persoonsgegevens automatisch en op basis van je toestemming of een overeenkomst worden verwerkt heb je het recht een kopie te ontvangen in een gestructureerde, algemeen gebruikte en leesbare vorm. De persoonsgegevens worden op verzoek rechtstreeks doorgestuurd aan een nieuwe partij.
 • Als je gebruik wilt maken van één van uw rechten kan je daarover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. De contactgegevens vind je hieronder en het verzoek wordt binnen 4 weken afgewikkeld.

Vragen, opmerkingen of klachten?

Als je vragen of opmerkingen hebt over het verwerken van persoonsgegevens of deze verklaring, dan kan je daarover contact opnemen met onze Functionaris Persoonsgegevens. De Functionaris Persoonsgegevens kan je ook benaderen als je klachten hebt over het verwerken van persoonsgegevens of wanneer je gebruik wilt maken van je rechten.

Je kan de Functionaris Persoonsgegevens bereiken per e-mail via legal@maia.insure of per post via:
Maia
T.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
Rivium Quadrant 81
2909 LC Capelle aan den IJssel

Komen wij er samen niet uit? Dan kunt je jouw klacht indienen bij de toezichthoudende instantie de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Sollicitaties

Hoe wij omgaan met de privacy met betrekking tot sollicitaties verwijzen wij naar de Privacy Statement van Schouten Zekerheid.