De kleine letters

1. Algemeen

1.1 Om te voorkomen dat er onduidelijkheden ontstaan over wat wij wel en niet doen, en welke verplichtingen verschillende partijen hebben, leggen wij een aantal afspraken vast in deze algemene voorwaarden. Alle opdrachten en deze algemene voorwaarden vormen samen de overeenkomsten tussen ons.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gehele dienstverlening van Maia B.V. en elke door jou verstrekte opdracht.

  • De rechtspersoon of natuurlijke persoon voor via Maia activiteiten of diensten verricht is aan te merken als een opdrachtgever, oftewel dat ben jij/je/jou.
  • Met ‘wij/ons’ bedoelen we Maia B.V.
  • Met ‘Opdracht’ bedoelen we een verstrekte opdracht van jou aan ons tot het afsluiten van een of meerdere verzekeringen.

1.3 Aangesloten ondernemingen, handelsnamen en derden die voor de uitvoering van de Opdracht worden ingeschakeld, vallen eveneens onder deze algemene voorwaarden.

1.4 Eventuele voorwaarden waarnaar jij verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door ons uitdrukkelijk, zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

1.5 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden ons slechts voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen jou en ons zijn overeengekomen.

1.6 De algemene informatie die wij via e-mail, onze website of het maia-platform verstrekken is vrijblijvend en kan nooit beschouwd worden als een door ons gegeven advies of een aan ons verstrekte Opdracht.

1.7 Deze overeenkomst wordt mede bepaald door de onze dienstenwijzer. De dienstenwijzer en algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met elke schriftelijke en mondelinge overeenkomst tussen jou en wij. De dienstenwijzer bekijk je hier.

1.8 Wij mogen de algemene voorwaarden eenzijdig, geheel of ten dele wijzigen. Eventuele wijzigingen zijn direct van toepassing zodra wij deze met jou delen. Je kunt bezwaar maken op de doorgevoerde wijziging(en). Wij treden dan met jou in overleg over de inhoud van de specifieke wijziging(en).

1.9 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijkt te zijn of vernietigd moet worden, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven van toepassing. Wij zullen de bepaling zo spoedig mogelijk vervangen door een bepaling die zijn geldigheid kan behouden en zoveel mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke vernietigde of nietige bepaling.

2. Wat kunnen wij van elkaar verwachten?

2.1 Het is van belang dat jij ons, gevraagd en ongevraagd, voorziet van alle informatie waarvan je in alle redelijkheid mag aannemen dat deze noodzakelijk en/of gewenst is om ons in staat te stellen onze Opdracht correct uit te voeren. Als jij niet aan deze (informatie)verplichting voldoet, zijn wij bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

2.2 Jij bent verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle verschafte informatie aan ons en aan ons platform.

2.3 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan berekeningen die worden gemaakt op ons platform. Aangezien er tussentijdse premiewijzigingen kunnen zijn, dien je de premieberekeningen als voorlopig en indicatief te beschouwen totdat het verzekeringsaanbod door jou is geaccepteerd.

2.4 Het is ons toegestaan om gebruik te maken van derden bij de uitvoering van een door jou verstrekte Opdracht aan ons. Wij zijn niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van externe partijen/adviseurs.

3. Beloning en betaling

3.1 Wij verdienen geld doordat wij provisie ontvangen. De provisie is een percentage van de premie jij betaalt. De hoogte van dit percentage verschilt per verzekering. Doordat wij onze diensten online aanbieden besparen wij kosten in onze dienstverlening waardoor wij onze beloning; de provisie, lager kunnen houden. Hierdoor zijn onze premies lager en profiteer jij hier direct van! Onze beloning kan ook bestaan uit een vast maandelijks bedrag. Dit is van toepassing op complexe inkomensverzekeringen zoals de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wij brengen geen kosten in rekening voor het aanpassen, verlengen of opzeggen van lopende verzekeringen.

3.2 Het is jou bekend dat het niet of niet tijdig voldoen van betalingen aan ons en/of verzekeraar tot gevolg kan hebben dat afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor de verzekerde risico’s. Als de in rekening gebrachte bedragen niet tijdig betaald zijn, moet je daarover wettelijke rente betalen, zonder dat daar een ingebrekestelling voor nodig is. Eventuele buitengerechtelijke incassokosten komen ook voor jouw rekening.

3.3 Wij zijn, tenzij anders overeengekomen, gerechtigd bij een eventuele betalingsachterstand van jou, de verschuldigde premies of vergoedingen tezamen met de hierover eventueel verschuldigde wettelijke rente, te verrekenen met de voor jou bestemde en via ons te ontvangen schade-uitkeringen, premierestituties en eventuele andere uitkeringen. Je bent niet gerechtigd tot het opschorten dan wel verrekenen van enige vordering die jij op ons hebt of denkt te hebben.

3.4 Als jouw kredietwaardigheid daartoe naar ons oordeel aanleiding geeft, kunnen wij jou vragen ons extra zekerheid te geven over of jij je betalingsverplichtingen na kunt komen. Als je ons deze zekerheid niet kunt geven, mogen wij de uitvoering van onze overeenkomst opschorten.

4. Onze aansprakelijkheid

4.1 Dé reden dat wij elke ochtend ons bed uitkomen ben jij. Met die gedachte werken wij dagelijks aan het optimaliseren van onze dienstverlening. Mocht er onverhoopt iets misgaan en wij een fout maken, staat voorop dat wij dit naar tevredenheid van beide partijen regelen. Hierbij gelden er een aantal bepalingen. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de uitkering die in het specifieke geval plaatsvindt op grond van onze beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, plus het eigen risico onder die verzekering.

4.2 Als onze beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in een specifiek geval geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vijfmaal de jaarpremie die wij voor onze dienstverlening aan jou in rekening hebben gebracht, of zouden hebben gebracht. Hierbij geldt een maximum van € 50.000,-.

4.3 Los van opzet en grove schuld, zijn wij alleen aansprakelijk voor directe schade dat het gevolg is van het niet volledig nakomen van onze verplichtingen richting jou. Voor elke andere schade van jou, zoals indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, verlies van omzet en verlies van gegevens, zijn wij niet aansprakelijk. Daarbij zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen van door jou onjuiste of onvolledige aan ons verstrekte informatie.

4.4 De Opdracht voeren wij uitsluitend ten behoeve van jou uit. Hierom kunnen derden en eventuele werknemers hier geen rechten aan ontlenen.

4.5 De Opdracht leidt altijd tot een inspanningsverplichting. De opdracht leidt nooit tot een resultaatsverplichting.

4.6 Alle rechtsvorderingen dien je binnen één jaar te hebben ingesteld na de datum waarop jij op de hoogte was of had behoren te zijn van de gronden waarop de vordering is gebaseerd.

4.7 Maia is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor verzekeringen die je ergens anders hebt ondergebracht.

5. Bescherming van jouw persoonsgegevens

5.1 Wij gaan zeer zorgvuldig om met de persoonsgegevens die jij met ons deelt. Bij de verwerking van persoonsgegevens neemt Maia minimaal de daarvoor geldende wettelijke bepalingen in acht.

5.2 Wij gebruiken jouw gegevens niet voor andere doeleinden dan de uitvoering van De Opdracht.

5.3 Wij zijn bekend met de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, waaronder maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

5.4 Wij handelen volgens ons privacy statement die je kunt teruglezen op Privacy statement.

6. Toepasselijk recht en geschillen

6.1 Op alle aanbiedingen van Maia is Nederlands recht van toepassing.

6.2 Mocht er een geschil zijn, zullen wij hier altijd samen proberen uit te komen. Mochten we hier niet uitkomen zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Rotterdam, tenzij wij overeenkomen dit op een andere manier te regelen.